Skolebestyrelsen


 
Skolebestyrelsen består af:
 
Skolens ledelse
To lærerrepræsentanter
Syv forældrerepræsentanter
To repræsentanter fra elevrådet
 
De syv forældrerepræsentanter er hver især valgt for en fireårig periode med mulighed for genvalg. Den fireårige periode er bindende for den enkelte forældrevalgte. Så længe man har børn på skolen, kan man som forælder være repræsenteret i skolebestyrelsen.
Skolebestyrelsen mødes typisk én gang om måneden og et møde varer ca. to-tre timer.  For den menige forælderrepræsentant er der som sådan ikke "hjemmearbejde" i tilknytning til bestyrelsesarbejdet.  Formanden for skolebestyrelsen (forælder) udformer dagsorden til møderne i samarbejde med skolelederen samt deltager i samrådsmøder dels som repræsentant for skolen og dels som repræsentant for skolens SFO (skolefritidsordning).
 
Skolebestyrelsens indsats kan opdeles i to arbejdsområder:
 
1.   Udmøntning af opgaver, rettigheder og pligter, der tildeles skolebestyrelsen i.h.t. folkeskoleloven og Herning Kommune
F.eks.
Formulere overordnede mål for skolens virke.
Formulere ordensregler for områder, der findes relevant.
Formulere principper for områder, der vedrører elevers sikkerhed.
Formulere principper for skole/hjem-samarbejdet, skolens generelle informationsniveau etc.
Medvirke ved fastansættelse af lærere.
Udfærdige høringssvar til Herning Kommune i sager, der vedrører skolens drift.
 
2.   Implementering af de indsatsområder den nuværende skolebestyrelse har valgt at arbejde med i den aktuelle valgperiode.
       Indsatsområderne er vedtaget på et planlægningsseminar, som er afholdt i starten af valgperioden.
Vedtagne indsatsområder:
-   sund skole
-   trivselsundersøgelse
-   styrkelse af kommunikation mellem skole og hjem
-   styrkelse af brugen af IT
-   styrkelse af integrationen mellem skolen og forældre til to-sprogede elever
-   øge skolens synlighed i lokalsamfundet.
 
Hvis man som forælder har et synspunkt eller en sag med appel til en bred målgruppe, man gerne vil have til debat/diskussion i skolebestyrelsen, er man naturligvis altid meget velkomne til skriftligt at kontakte skolens ledelse, forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen eller forældrerådsrepræsentanter i den enkelte klasse.