Praktiske oplysninger

 

   
Frugtboden
Boden har åbent i 10 og 12 pauserne. Skolens 7. klasser forestår salg af bodens varer. I boden kan der købes:
 
Rosiner  kr.   1,50
Ostehaps  kr.   2,00
Juice  kr.   4,00
Grovbolle m/ ost  kr.   5,00
Foccacia m/ skinke  kr. 10,00
Foccacia m/ oksekød  kr. 10,00
   
Lejrskoler
Skolebestyrelsen har vedtaget, at der skal være mulighed for, at klasserne kan få et lejrskoleophold i 3., 6. og 8. eller 9. klasse.
Lejrskoleopholdet er gratis, men der kan opkræves kostpenge - 75 kr. pr. døgn.
 
Rygning
Skolen er røgfrit område.

Elektronisk kontaktbog
På ForældreIntra findes en elektronisk kontaktbog, hvori forældre og lærere kan give korte meddelelser til hinanden, herunder meddelelser om sygdom og andet fravær.

Sygdom
Når en elev er fraværende fra skolen, skal hjemmet underrette skolen om årsagen til barnets fravær. Ved kortvarig sygdom gives meddelelsen i den elektroniske kontaktbog, når eleven igen møder i skolen. Ved længere tids sygdom bedes hjemmet give klasselæreren besked - gerne pr. telefon.

Fritagelse for undervisning
I enkelte timer kan en elevs lærer fritage eleven for deltagelse i undervisningen. Ønsker man sit barn fritaget i flere dage, rettes der henvendelse til skolens ledelse.
 
Flytning
Ved adresseskifte og ændring af telefonnummer skal skolens kontor underrettes.
Flytter familien til et andet skoledistrikt, skal eleven normalt udmeldes af skolen. Skolens kontor sender flyttemeddelelse til den nye skole.
Dog er det muligt - efter ansøgning - at få tilladelse til at fortsætte skolegangen på Brændgårdskolen.

Skolesundhedstjenesten
Sundhedsplejersken træffes på skolen efter aftale. Skolesundhedsplejens opgave er at fremme skolebarnets sundhed ved:
At styrke/støtte det enkelte barn i at træffe sunde valg
At rådgive forældre og børn om sundhed og sygdom
At være opmærksom på vilkår og sammenhænge, der har betydning for barnets dagligdag i familien, skolen og fritiden.
At opdage tegn på manglende trivsel hos barnet og tale med forældrene herom.
At samarbejde med andre faggrupper og om nødvendigt henvise til andre instanser.
Skolesundhedsplejen:
Består af en sundhedsplejerske og en børn- og ungelæge. Børn og forældre er meget velkomne til at kontakte os. Sundhedsplejersken kan træffes på 96286569 eller 29486584, tirsdag - fredag fra 8-9. Børn- og ungelægen Mette Bloch kan træffes på tlf. 25339106.
Sundhedsplejerskens og børn- ungelægens arbejde på skolen:
Alle skolebørn:
Sundhedsplejersken har regelmæssig kontakt med det enkelte barn i form af samtale og undersøgelse, individuelt eller i grupper. I skoleforløbet får børnene undersøgt deres syn, hørelse, farvesyn og bliver vejet og målt. Alle børn får tilbudt kontakt med børn- ungelægen ved skolestart og -afslutning.

Børn med særlige behov
Sundhedsplejersken og børn- ungelægen giver mest opmærksomhed til de børn, der har et særligt behov. Ser vi et barn, som ikke trives, kontakter vi forældrene, så barnet og familien kan få støtte til at løse problemet.
Sundhedsundervisning, temauger:
Vi samarbejder med skolens lærere om aktuelle emner, der har med sundhed og trivsel at gøre. fx. kost, pubertet, sex, prævention, mobning, rygning og misbrug.

Tandplejen

Tandplejen træffes på tlf. nr. 96 28 71 20 eller på mail [email protected]
Du kan finde flere oplysninger om tandplejen på hjemmesiden tandplejen.herning.dk

Skolepsykolog/Specialundervisning
Skolepsykologen står til rådighed og kan vejlede forældre med hensyn til barnets udvikling. Enhver form for specialundervisning kan kun påbegyndes efter skolepsykologens rådgivning og efter aftale med elev og forældre. Specialundervisningen forestås og organiseres via Brændgårdskolens Støttecenter.
Henvendelse sker via et indstillingsskema, der fås på skolens kontor og i udfyldt stand med så mange relevante oplysninger som muligt, tilbageleveres på skolens kontor, hvorefter skemaet med skoleinspektørens påtegning og skolelægens udtalelse kommer skolepsykologen i hænde.
Skolepsykologen kan kontaktes via klasselærer eller via Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning  - tlf. 96282952.

Sprogundervisning
Skolen er en international, multikulturel skole med ca. 45% tosprogede elever. Disse elever har ekstra sprogundervisning i dansk. Undervisningen foregår enten som en integreret del af den almindelige undervisning eller som en udvidet undervisning uden for skoletiden.
Der tilbydes desuden lektiehjælp til alle skolens elever. For specielt at varetage de tosprogede elevers behov i forbindelse med lektielæsning er der ansat tosprogede undervisere.